Saker du bör tänka på vid muntligt avtal med hantverkare

När du planerar att anlita en hantverkare för att utföra arbeten i ditt hem eller på din fastighet är det viktigt att överväga hur avtalet mellan dig och hantverkaren formaliseras. Många gånger sker överenskommelser muntligt, vilket är helt lagligt och bindande enligt svensk lag. 

Ett muntligt avtal kan dock medföra flera osäkerhetsmoment eftersom det saknas ett skriftligt dokument som tydligt specificerar villkoren för arbetet, tidsramar, kostnader och andra viktiga aspekter av uppdraget.

Det är inte ovanligt att missförstånd uppstår när allt som sägs inte dokumenteras. Därför är det av yttersta vikt att du som kund är medveten om vad ett muntligt avtal innebär och vilka risker och möjligheter detta kan innebära. 

Se till att göra det muntliga avtalet skriftligt

När du ingår ett muntligt avtal med en hantverkare är det klokt att omvandla detta till ett skriftligt dokument så fort som möjligt. Genom att dokumentera avtalets villkor skapas en stabil grund för att hantera eventuella problem. Det skriftliga avtalet bör inkludera specifikationer om arbetets omfattning, pris, tidsplan och betalningsvillkor.

Ett skriftligt avtal minskar också risken för missförstånd och förbättrar kommunikationen mellan dig och hantverkaren. Det blir enklare att referera till vad som faktiskt har avtalats om det skulle uppstå frågor eller om någon av parterna inte uppfyller sina åtaganden.

Om du är osäker på hur du formulerar avtalet kan det vara en god idé att konsultera med någon som har erfarenhet av bygg- och renoveringsprojekt eller att använda ett standardavtal anpassat för branschen.

Se till att ha en god relation till hantverkaren

Att upprätthålla en god relation till hantverkaren är avgörande när du ingår ett muntligt avtal. En positiv och öppen kommunikation bidrar till att skapa en grund för ömsesidig förståelse och respekt. 

Det kan vara bra att regelbundet stämma av projektets status och se till att båda parter är överens om eventuella förändringar eller justeringar som behöver göras. Genom att visa uppskattning för hantverkarens arbete och expertis kan man också stärka relationen och bidra till ett mer framgångsrikt projektutfall.

Undvik hantverkare som inte vill skriva avtal

När du står inför att anlita en hantverkare (t.ex. takläggare Helsingborg) är det som sagt av stor vikt att du ser till att det muntliga avtalet också dokumenteras skriftligt. Hantverkare som endast föreslår eller insisterar på muntliga avtal kan vara en risk.

I händelse av en tvist är det mycket svårare att bevisa vad som avtalats om inget skriftligt dokument finns. Detta gäller inte minst när det handlar om större projekt som kan involvera betydande summor pengar och långa arbetsperioder.